happiness-truck-lan-dau-den-viet-nam

Vừa mới thấy bạn bè chia sẻ clip này. Vẫn là Coca-Cola với sự sáng tạo không ngừng, nhưng lần này là Việt Nam.

Happy Truck đã đến Việt Nam, từ… Tết. (Mình lạc hậu quá!)

Show CommentsClose Comments

Leave a comment