Những bài học trong một bài học

Tối nay được nghe một bài giảng về tư duy sáng tạo (creative thinking) trong quảng cáo tâm đắc thật. Tính sáng tạo trong cái ngành này không giống như sáng tạo trong nghệ thuật. Nó sáng tạo nhưng phải có tính tối lợi (cái từ hơi trừu tượng này thật ra chỉ là lợi ích tối đa).

Học được một câu hay: “Tôi luôn khuyến khích bạn làm sai lầm lần thứ nhất nhưng không bao giờ cho phép bạn lặp lại sai lầm đó lần thứ hai” (Ngạn ngữ Nhật).

Lại học được những bài học về tính ì tâm lý.

Và học được những điều không chỉ dùng trong ngành mà cho cuộc sống.

Show CommentsClose Comments

1 Comment

  • Aundrea
    Posted 09/07/2014 at 7:21 PM 0Likes

    I see a lot of interesting posts on your blog. You have to spend a lot of time
    writing, i know how to save you a lot of work, there is a tool that creates unique,
    SEO friendly posts in couple of minutes, just type in google – k2 unlimited content

Leave a comment